سایر خدمات ساختمانی در مشهد

گروه متره و برآورد گراف

متره، تهیه صورت وضعیت، تهیه صورت تعدیل، برآورد انجام کار به همراه آنالیز مربوطه، ارائه بهترین پیشنهاد ممکن جهت حضور در مناقضات، لوایح تاخیر، حمل مصالح، تهیه ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | گروه متره و برآود گراف