پوست گیر تخمه آفتابگردان در مشهد

دستگاه روغن گیر کنجد وسایر دانه ها و تخم ها

محصولی کارآمد – مفید و زود... روغنی : کنجد باپوست - کنجد بدون  پوست - سیاه دانه - کلزا - مغز  تخمه  آفتابگردان -  تخمه خربزه - مغز

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر